Beleidsverklaring SOBE ZORG TWENTE 2018

Dit handboek beschrijft het managementsysteem van Sobe Zorg. Sobe Zorg is een zorg- en welzijnsorganisatie gericht op multiculturele dienstverlening. Het geeft aan dat Sobe Zorg de kwaliteit en bereidheid bezit om de processen die van invloed zijn op de kwaliteit professioneel beheerst. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is Sobe Zorg doelmatig ingericht en zijn alle belangrijke processen overzichtelijk gerangschikt. De personeelsleden van Sobe Zorg zijn vertrouwd met het kwaliteitszorgbeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen dit beleid consequent toe. De personeelsleden zijn zich bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van overheid, clienten en andere stakeholders te werken. Zij zijn op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.

Onze missie is om de eigen kracht van onze cliënten zodanig aan te spreken (herkennen, activeren, herstellen, compenseren) dat zij optimaal zijn toegerust om optimaal zelfredzaam in deze maatschappij te participeren. Wij willen en hebben als doel om er samen voor te zorgen dat de cliënt langer zelfstandig blijft wonen. Om dit te bewerkstelligen wordt hierbij op een plezierige wijze rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften die individueel op maat geleverd worden en afgestemd zijn op de hulpvraag.

 

De directie en het management verplichten zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de ISO 9001 NEN 15224 en verklaren al het nodige te doen om het kwaliteitszorgsysteem, zoals in dit handboek beschreven, op te zetten en te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continue te verbeteren.

De directie en het management zullen hun betrokkenheid bij dit kwaliteitszorgsysteem aantonen door:

  • erop toe te zien dat het kwaliteitszorgbeleid aansluit bij de strategische richting en de context van Sobe Zorg;
  • erop toe te zien dat het managementsysteem naadloos aansluit bij de bedrijfsprocessen;
  • de medewerkers daar waar nodig te stimuleren en te faciliteren bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen;
  • de risico’s in de dienstverlening voor zorg- en welzijn in kaart te brengen en te beheersen, rekening houdend met het feit dat risico in de zorg verwijst naar alle risico’s die negatieve effecten zouden kunnen hebben op de uitkomsten van kwaliteitseisen in de zorg en welzijn, zelfs als de risicofactoren en gebeurtenissen op zich als niet-zorggebonden worden benoemd maar bij voorbeeld met bedrijfsvoering te maken Aspecten en risicomanagement in de zorg bij het plannen, beheersen en uitvoeren van begeleidingsprocessen zijn in ons beleid opgenomen;
  • erop toe te zien dat de processen van begeleiding worden uitgevoerd vanuit het oogpunt dat de zorgontvanger onze dienstverlening ziet als een continue De nadruk ligt daarom op de interactie tussen zorgontvangers en onze zorgverleners;
  • erop toe te zien dat alle persoonsinformatie over onze cliënten volgens onze privacyverklaring en proces worden Dit betekent dat alle informatie over onze cliënten beveiligd is opgeslagen (digitaal) of beveiligd is opgeborgen in afgesloten kastruimten (geprint);
  • de van toepassing zijnde Wet- en Regelgeving op het gebied van zorg- en welzijn toe te

De directie ziet er op toe dat de integriteit van het kwaliteitszorgsysteem wordt gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.

Directeur Sobe Zorg Twente,

S. Eliyou